Szybkie wyszukiwanie
Koszyk
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 

Ogólne Warunki Handlowe

OWH

Wyslanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacja naszych ogólnych warunków handlowych.

Regulamin oraz informacje dla klientów

I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Ponizszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawra Panstwo z nami jako Sprzedawca (Gerrit Müller) za posrednictwem strony internetowej www.rajstopy-online.com.pl. Jezeli nie umówiono sie inaczej, stosowane ewentualnie przez Panstwa wlasne warunki umów nie znajduja zastosowania.

(2) Konsumentem w rozumieniu ponizszych regulacji jest kazda osoba fizyczna dokonujaca czynnosci prawnej w celach, które nie moga byc w przewazajacym stopniu przypisane ani jej dzialalnosci gospodarczej ani niezaleznej dzialalnosci zawodowej. Przedsiebiorca jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spólka osobowa posiadajaca zdolnosc prawna, dokonujaca czynnosci prawnej w zwiazku z jej samodzielna dzialalnoscia zawodowa lub gospodarcza.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaz towarów.

(2) Nasze oferty w internecie nie sa wiazace i nie stanowia wiazacej oferty zawarcia umowy.

(3) Moga Panstwo zlozyc wiazaca oferte kupna (zamówienie) za pomoca internetowego systemu zamówien.
W tym celu przeznaczone do zakupu towary umieszcza sie w "koszyku".
Poprzez odpowiednia zakladke w pasku nawigacji moga Panstwo wywolac "koszyk"i w kazdym czasie dokonac zmian.
Po wybraniu strony "kasa" i podaniu danych osobowych, jak równiez warunków platnosci i dostawy, wszystkie dane odnosnie zamówienia zostana Panstwu ponownie pokazane na stronie z podsumowaniem zamówienia.

Jezeli wybiora Panstwo system platnosci natychmiastowej "PayPal-Express" poprzez klikniecie na zintegrowany w systemie sklepu oznaczony odpowiednio przycisk, zostana Panstwo przeniesieni na strone logowania PayPal. Po zalogowniu, zostana pokazane zapisane przez Panstwa w systemie PayPal dane odnosnie adresu i konta. Poprzez wybranie pola "dalej" zostana Panstwo ponownie przeniesieni do naszego sklepu internetowego na strone z podsumowaniem zamówienia.
Przed wyslaniem zamówienia maja Panstwo mozliwosc sprawdzic, zmienic wszelkie dane (takze za pomoca funkcji przegladarki "wstecz"), a takze przerwac proces kupowania.
Wyslanie zamówienia za pomoca przycisku "zamówienie z obowiazkiem zaplaty" jest równoznaczne ze zlozeniem nam przez Panstwa wiazacej oferty. 
Otrzymaja Panstwo najpierw automatyczna wiadomosc e-mail, w której zostana Panstwo poinformowani o otrzymaniu przez nas Panstwa zamówienia. Wiadomosc ta nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy.

(4) Przyjecie oferty (i zarazem zawarcie umowy) nastepuje w ciagu 2 dni poprzez potwierdzenie w formie tekstowej (np. wiadomosc e-mail), w której zostanie Panstwu potwierdzone przyjecie zamówienia do realizacji lub dostawa towarów (potwierdzenie zamówienia).
Jesli nie otrzymaja Panstwo odpowiedniej wiadomosci, nie sa Panstwo zwiazani swoja oferta. W takim przypadku, wszelkie spelnione do tej pory swiadczenia beda niezwlocznie zwrócone.

(5) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji zwiazanych z zawarciem umowy sprzedazy nastepuje droga e-mailowa, czesciowo w sposób zautomatyzowany. W zwiazku z powyzszym musza Panstwo zapewnic, ze podany adres e-mail jest prawidlowy, odbiór wiadomosci jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.
 
 

§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzezenie prawa wlasnosci

(1) Prawo zatrzymania przysluguje Panstwu tylko w przypadku wystepowania roszczen z tego samego stosunku umownego.

(2) Do czasu zaplaty calosci ceny za towary pozostaja one nasza wlasnoscia.

(3) Jezeli sa Panstwo Przedsiebiorca, znajduja dodatkowo zastosowanie ponizsze postanowienia:

a) Zachowujemy prawo wlasnosci do towaru do momentu uregulowania wszystkich naleznosci z tytulu biezacych transakcji pomiedzy stronami. Przed przeniesieniem prawa wlasnosci zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewlaszczenie na zabezpieczenie.

b) Moga Panstwo sprzedac towar w zwiazku z prowadzona przez siebie dzialalnoscia gospodarcza. W takim wypadku jednak, na mocy niniejszej mowy cedujecie na nas Panstwo wszelkie roszczenia przyslugujace Panstwu z tytulu dalszej sprzedazy towaru, zas my te wierzytelnosc przyjmujemy. Sa Panstwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelnosci. W przypadku nieuregulowania przez Panstwa naleznosci,  zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelnosci.

c) W przypadku polaczenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzezono nasza wlasnosc, nabywamy udzial we wspólwlasnosci nowej rzeczy, którego wysokosc obliczana jest jako stosunek ceny wskazanej na rachunku za towar, co do którego zastrzezono nasza wlasnosc do wartosci pozostalych rzeczy w chwili ich polaczenia lub pomieszania.

d) Zobowiazujemy sie, na Panstwa zadanie, zwolnic towar z przyslugujacych nam zabezpieczen, jesli ich realna wartosc przekracza 110% wartosci zabezpieczonego roszczenia. Przysluguje nam prawo wyboru, które z zabezpieczen zostana zwolnione.


§ 5 Rekojmia

(1) Obowiazuja ustawowe uprawnienia z tytulu odpowiedzialnosci za wady.

(2) Jezeli sa Panstwo Przedsiebiorca, znajduja zastosowanie, odmiennie od ust. 1, ponizsze postanowienia:

a) Przyjmuje sie, ze wlasciwosc rzeczy stanowia tylko nasze wlasne dane i opis produktu producenta. Nie stanowia jej natomiast pozostale reklamy, publiczne zapewnienia i deklaracje producenta.

b) Istnieje obowiazek niezwlocznego sprawdzenia towaru z zachowaniem nalezytej starannosci pod katem odchylen jakosciowych i ilosciowych oraz zgloszenia nam oczywistych wad w ciagu 7 dni o daty odbioru towaru w formie tekstowej (np. droga e-mailowa). Dla dotrzymania terminu wystarczy wyslanie informacji przed jego uplywem. Dotyczy to takze pózniej stwierdzonych ukrytych wad towaru, od momentu ich wykrycia. W przypadku naruszenia obowiazku kontroli towaru i zakwestionowania wad, wylaczone zostaje prawo dochodzenia roszczen z rekojmi.

c) W przypadku wad dokonujemy w ramach rekojmi, wedlug wlasnego wyboru, usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolna od wad. Jezeli usuniecie wady nie powiedzie sie, moga Panstwo, wedlug wyboru, zadac obnizenia ceny badz odstapic od umowy. Po drugiej bezsskutecznej próbie usuniecia wady, uznaje sie, ze usuniecie wady nie powiodlo sie, jezeli nic innego nie wynika w szczególnosci z rodzaju rzeczy lub wady albo innych okolicznosci. W przypadku usuniecia wady nie jestesmy zobowiazani do ponoszenia wyzszych kosztów, które powstaly w zwiazku z dostarczeniem rzeczy do innego miejsca niz miejsce wykonania, pod warunkiem, ze dostarczenie nie jest zgodne z zamierzonym zastosowaniem produktu.

d) Prawo rekojmi wygasa po uplywie roku od doreczenia Panstwu towaru. Skrócony termin dochodzenia uprawnien z tytulu rekojmi nie obowiazuje w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony sposób szkód zwiazanych z utrata zycia, uszkodzeniem ciala lub wywolaniem rozstroju zdrowia, a takze spowodowanych na skutek razacego niedbalstwa lub umyslnie szkód lub podstepu sprzedawcy. Nie znajduje on zastosowania takze w przypadku roszczen regresowych z §§ 478, 479 BGB (niemiecki kodeks cywilny).


§ 6 Odpowiedzialnosc

(1) Odpowiadamy bez ograniczen za szkody zwiazane z utrata zycia, uszkodzeniem ciala lub wywolaniem rozstroju zdrowia. Dodatkowo odpowiadamy bez ograniczen we wszystkich przypadkach umyslnosci i razacego niedbalstwa, w przypadkach podstepnego zatajenia wady towaru, w przypadku przejecia gwarancji za cechy sprzedanego towaru oraz w kazdym innym przypadku uregulowanym przepisami obowiazujacego prawa.

(2) Odpowiedzialnosc za wady w ramach ustawowej rekojmi  zostala uregulowana w odpowiednim zapisie w informacjach dla klientów (czesc II) i regulaminie (czesc I).

(3) W kwestiach istotnych obowiazków umownych, nasza odpowiedzialnosc w przypadku zwyklego niedbalstwa ograniczona jest do przewidywalnych szkód, które sa typowe dla umowy. Istotne obowiazki umowne sa to istotne obowiazki, które wynikaja z natury umowy i których naruszenie zagrazaloby osiagnieciu celu umowy, a takze obowiazki, które umowa na podstawie swojej tresci naklada na nas do osiagniecia celu umowy, których spelnienie w ogóle sprawia, ze nalezyta realizacja umowy jest mozliwa i których spelnienia moga Panstwo zwykle oczekiwac.

(4) W przypadku naruszenia nieistotnych obowiazków umownych, wylaczona jest odpowiedzialnosc w przypadku zwyklego niedbalstwa.

(5) Zgodnie z dzisiejszym stanem techniki nie mozna zapewnic, aby przekazywanie danych za posrednictwem internetu bylo bezbledne i/ lub stale dostepne. W zwiazku z tym nie ponosimy odpowiedzialnosci za ciagla i nieprzerwana dostepnosc strony internetowej i oferowanych na niej uslug.

§ 7 Wybór prawa

(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiazuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiazujacych w miejscu jego stalego pobytu, których nie mozna wylaczyc w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Miedzynarodowej Sprzedazy Towarów nie znajduja zastosowania.

_______________________________________________________________________________________


II. Informacje dla klientów

1. Tozsamosc Sprzedawcy

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostepnia platforme do pozasadowego rozstrzygania sporów („platforme ODR”), dostepna na stronie https://ec.europa.eu/odr.


2. Informacje odnosnie zawarcia umowy

Czynnosci techniczne prowadzace do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz mozliwosci korygowania bledów odbywaja sie na podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (czesc I.)

3. Jezyk umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1 Jezykiem umowy jest jezyk polski.

3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed zlozeniem zamówienia za pomoca koszyka internetowego moga Panstwo wydrukowac tekst umowy przy uzyciu funkcji drukowania w przegladarce lub zapisac go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, tresc zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odleglosc z konsumentem oraz regulamin zostana Panstwu przeslane w formie wiadomosci e-mail.

4. Glówne cechy towarów lub uslug

Istotne cechy towaru i/lub uslugi podane sa w danej ofercie.

5. Ceny i sposoby platnosci

5.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesylki stanowia ceny koncowe. Zawieraja one wszystkie skladniki ceny, w tym wszelkie nalezne podatki.

5.2 Ceny towarów nie zawieraja kosztów ich dostawy, okreslonych w odpowiednio opisanej zakladce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Mozna je wywolac przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, sa osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i nalezy je dodatkowo doliczyc, jezeli nie zadeklarowano dostawy z bezplatna wysylka. 

5.3 Dostepne rodzaje platnoscisa pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

5.4 Jezeli nic innego nie wynika z danego sposobu platnosci, platnosci zwiazane z zawarta umowa staja sie natychmiast wymagalne.

6. Warunki dostawy